bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Wniosek o zapewnienie dostępności

Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.p8konin.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2010-11-28

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-12-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
– brak focusu wokół elementów nawigacyjnych
– filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia 2023-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Larysa Pyzik-Dziubczyńska,adres poczty elektronicznej przedszkole@p8konin.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 63 242 48 07 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka, ul. Przemysłowa 12, 62-510 Konin

 1. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie.
 2. Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Przemysłowej oznaczone literami A, B i C. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Aby wejść do budynku wejściem A należy pokonać 6 stopni. Z lewej strony przy schodach do wejścia A jest dostępny podjazd dla wózków. Aby się do niego dostać należy przemieścić się drogą wewnętrzną asfaltową w stronę parkingu. Po lewej stronie parkingu jest lekkie pochylenie umożliwiające wjazd na chodnik. Wejście A przeznaczone jest dla gości, rodziców. Aby wejść do budynku wejściem B należy pokonać 6 stopni. Wejście B przeznaczone jest dla rodziców oraz interesantów. Aby wejść do budynku wejściem C należy pokonać 4 stopnie. Wejście C przeznaczone jest dla pracowników oraz dostawców towarów. We wszystkich wejściach są drzwi otwierane ręcznie.
 3. Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i poziom 1). Brak jest windy. Na poziom 1 prowadzą z głównego holu schody, którymi należy pokonać 20 stopni. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 4. Wszystkie wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i niesłyszących.
 5. Budynek nie posiada recepcji. Po wejściu do budynku wejściem A znajduje się mały przedsionek, z którego należy otworzyć kolejne drzwi. Dla rodziców jest system elektronicznego otwierania. Dla pozostałych gości po prawej stronie w przedsionku znajduje się dzwonek. Po wejściu na główny hol po lewej stronie od wejścia A znajduje się gabinet dyrektora. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Po prawej stronie od wejścia A znajduje się toaleta. niedostosowana posiada dla osób z niepełnosprawnością.
 6. Po wejściu do budynku wejściem B po prawej stronie znajduje się biuro. Na wprost wejścia jest toaleta niedostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 7. Po wejściu do budynku wejściem C po lewej stronie znajduje się biuro przeznaczone dla dostawców towarów.
 8. Przed budynkiem na terenie przedszkola nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. W odległości 15 metrów od budynku znajduje się parking miejski, na którym są wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Są oznaczenia kontrastowe na drzwiach i schodach do budynku.Opublikował: Henryk Guzik
Publikacja dnia: 11.03.2021
Podpisał: Henryk Guzik
Dokument z dnia: 30.03.2020
Dokument oglądany razy: 2 180